[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]

/b/ - Beta

OH GOD HOW DID I GET HERE?
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1369418803008.jpg (98.96 KB, 473x480, Purplelookedprittynice.jpg)

No.153Sticky[Reply]

THIS BOARD IS NOW OFFICIAL PROPERTY OF ME
26 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

No.1354

File: 1593633499455.jpeg (1.17 MB, 1576x2385, 4992B0F8-3D07-461C-9069-47223A…)

·ɹỊɐ-ləq ɟo əɔuỊɹd əɥʇ sɐ əuoɹɥʇ ʎɯ uo ʇỊs oʇ
əɹəɥʇ ʎllɐuỊɟ sɐʍ I ɯopნuỊʞ ʎɯ ʇɐ pəʞoo⅂
ɹəʇɐl ɐʎ lləɯs səɯloɥ oʎ ʎqqɐɔ əɥʇ oʇ pəlləʎ I puɐ
8 ɹo ⎳ ʇnoqɐ əsnoɥ əɥʇ oʇ dn pəllnd I

„¡ɹỊɐ-ləq oʇ əɯoɥ o⅄ ·ʇỊ ʇəნɹoɟ ´ɥɐN„ ´ʇɥნnoɥʇ I ʇn
əɹɐɹ sɐʍ qɐɔ sỊɥʇ ʇɐɥʇ ʎɐs plnoɔ I ნuỊɥʇʎuɐ ɟI
ɹoɹɹỊɯ əɥʇ uỊ əɔỊp pɐɥ ʇỊ puɐ ɥsəɹɟ pỊɐs əʇɐld əsuəɔỊl əɥ
ɹɐəu əɯɐɔ ʇỊ uəɥʍ puɐ qɐɔ ɐ ɹoɟ pəlʇsỊɥʍ I

„·ɹỊ-lə uỊ əlɔun puɐ əỊʇunɐ ɹnoʎ ɥʇỊʍ ‚uỊʌoɯ əɹ‚no⅄„ ´pỊɐs pu
pəɹɐɔs ʇoნ ɯoɯ ʎɯ puɐ ʇɥნỊɟ əlʇʇỊl əuo uỊ ʇoნ I
pooɥɹoqɥნỊəu ʎɯ uỊ əlqnoɹʇ ‚uỊʞɐɯ pəʇɹɐʇS
pooნ ou oʇ dn əɹəʍ ʎəɥʇ sʎnნ ɟo əldnoɔ ɐ uəɥʍ
looɥɔs əɥʇ əpỊsʇno llɐq-q əɯos ‚uỊʇooɥs llɐ pu
looɔ llɐ ´‚uỊxɐləɹ ´‚uỊxɐɯ ´ʇno ‚uỊllỊɥϽ
sʎɐp ʎɯ ɟo ʇsoɯ ʇuəds I əɹəɥʍ sỊ punoɹნʎɐld əɥʇ uO
pəsỊɐɹ puɐ uɹoq ɐỊɥdləpɐlỊɥ ʇsəʍ uI

ɹỊ-lə pəllɐɔ uʍoʇ ɐ ɟo əɔuỊɹd əɥʇ əɯɐɔəq I ʍoɥ noʎ lləʇ ll‚I
əɹəɥʇ ʇɥნỊɹ ʇỊs ʇsn əʇnuỊɯ ɐ əʞɐʇ oʇ əʞỊl p‚I pu
NʍO⫏ Ǝ⫏ISdႶ pəuɹnʇ ´pəddỊlɟ ʇoნ əɟỊ⅂
ʎɯ ʍoɥ ʇnoqɐ llɐ ʎɹoʇs ɐ sỊ sỊɥʇ ʍoNFile: 1594310829720.jpg (28.87 KB, 454x524, hey.jpg)

No.1384[Reply]

Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey !

No.1404

Why hello there, Osaka. How are you?File: 1593914458666.jpeg (6.65 KB, 251x204, no_u.jpeg)

No.1367[Reply]

post ur NO U edits

No.1392

File: 1594771732107.gif (296.18 KB, 500x411, NO U.gif)


No.1396

File: 1594864338548.gif (277.21 KB, 250x227, derp.gif)

>>1392
Reminds me of this one.

No.1400

File: 1595016312410.jpeg (45.74 KB, 300x450, 63A74N3IKPTAZAS4GAFFHIA5743TMI…)

>>1367
mo u

No.1403

File: 1595472370132.jpg (66.79 KB, 640x454, n00ice.jpg)
File: 1376408665678.jpg (180.46 KB, 473x480, reminder.jpg)

No.711[Reply]

>11
>Dubs
Nice

No.748

Sticky Bump 1

No.1402

Sticky Bump 2File: 1594277639289.jpg (235.57 KB, 600x650, anime2.jpg)

No.1376[Reply]

hey faĝs add privage n music in different boards would be 10/10

No.1390

File: 1594770935494.jpg (91.87 KB, 1032x580, daysue.jpg)

DESU NOOOOOOOOOOOOOO

No.1395

File: 1594779567573.jpg (53.61 KB, 640x480, 1359978365568.jpg)

DESU YESSSSSS

No.1401

File: 1595052361783.jpg (15.1 KB, 288x352, 6TM74UPTYIAHG7TS4CGALGBYCSFT7E…)

i'll make music suggestion much later
im awake n should go 2 sleep
im losing braincells rn AURRRRHUUHGGGGGGGFile: 1590730076750.png (42.4 KB, 199x165, :o.png)

No.1344[Reply]

Guys did you know that there is a hidden board on lupchan at http://www.lupchan.org/b/ !?!?!?!!?

No.1345

>>1344
>44
>dubs
nice

this is the hidden board, silly

No.1346

of course

No.1350

Well I didn't.

No.1397

best to keep this place secret

No.1399

shhhh dey must not know of da existent of such a powerful boardFile: 1587972751748.gif (580.01 KB, 355x318, posting_in_a_sticky.gif)

No.1319[Reply]

Holy shit, can you believe this thread got stickied?

No.1322

UHMUHGAWD PLS GET STICKY

No.1325

Don't look, guys, but I heard a rumor that Admin is online. right. now.

No.1326

File: 1588018307806.jpeg (133.02 KB, 1280x902, 56782858-B4F1-47FF-B20F-13CF8A…)

>>1325
OHMUHGAWDD TEL HIM TO REMOVE CP SPAMMER BAIT POSTER AAAAAAHAHHHHH

No.1398

>>1326
nice boobFile: 1369472493440.jpeg (Spoiler Image, 16.27 KB, 300x300, Evil_Smile_Emoticon_by_Princes…)

No.159[Reply]

So lonely ;_;
28 posts omitted. Click reply to view.

No.791

sfafs

No.792

vdbf

No.804

File: 1381287098709.png (339 KB, 966x812, 10 outta 10.png)


No.870

>>159
Gump

No.1394

File: 1594773894264.png (362.33 KB, 800x570, bwatazi.png)

this is a ronery boardNo.1114[Reply]

im bored
3 posts omitted. Click reply to view.

No.1286

>>1115
I know that feel bro ;_;

No.1291

NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS. NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS NOGGERS

No.1292

File: 1583473350553.gif (864.69 KB, 500x480, dancing_anime.gif)

DUDUDUDU DU-DU-DU-DUDU DUDUDUDUDU DU-DU-DU-DU-DUDU

No.1309

File: 1585654237400.gif (63.56 KB, 280x217, 563321B2-F3B5-461A-B44D-C9352E…)

DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU

No.1393

File: 1594772460735.gif (Spoiler Image, 1.86 MB, 640x640, da rood.gif)

DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DU DUFile: 1585168904151.jpg (76.51 KB, 453x435, 4chen.jpg)

No.1302[Reply]

Post ITT every time another chan that will almost certainly be dead within the month advertises itself on lupchan.
9 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

No.1340

File: 1589580111308.jpg (68.34 KB, 1280x720, And they don't stop coming and…)


No.1374

It ain’t ded da traffic is slow but u kan Shitpost if u liek n ppl will comments on ur threads

No.1388

File: 1594371996717.gif (277.28 KB, 270x200, miku_and_reimu.gif)

Oh boy, here comes another one.

No.1389

>>1388
Dis is a cool gif
Made me KEK

No.1391

>>1388
ha!!!File: 1594361788226.png (Spoiler Image, 226.54 KB, 253x596, 9A488E5F-0A51-4582-9B24-8F5E98…)

No.1387[Reply]

With this CSS viruse, you can
ban everyone, including yourself:
blockquote:after {color:#FF0000; font-weight:bold; white-space: pre; content:"\A\A(USER WAS BANNED FOR THIS POST)"};


File: 1594313091710.jpg (143.03 KB, 232x9456, he.jpg)

No.1386[Reply]

He has no style
He has no grace

Dis kong haz a funni face


File: 1594311325586.jpg (281.52 KB, 1024x768, shark.jpg)

No.1385[Reply]

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark
Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let's go hunt
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last
It's the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1594285573672.jpg (82.24 KB, 640x480, ded.jpg)

No.1378[Reply]

1980 was a millennium in the future

No.1383

File: 1594310295633.jpeg (12.98 KB, 250x182, 誰も気にしない.jpeg)

I'd hit datFile: 1594304204870.png (534.55 KB, 813x1264, recent-longcat.png)

No.1379[Reply]

This thread is in recognition of the wonderful work of LONGCAT, a.k.a. LONGCATT, a.k.a 長い猫.

No.1380

File: 1594304256990.png (1.56 MB, 1239x4225, ajp-longcat.png)

Absolutely impressive, I tell you what.

No.1381

File: 1594304336826.png (369.88 KB, 1043x1123, oh-wait-its-on-s4s-not-ajp-wel…)


No.1382

File: 1594310046398.jpeg (94.75 KB, 400x1200, 外国人はあなたを得ました.jpeg)

Tank u frend
i know i fuk'd up on sum parts will delete in 7 business days .File: 1594277723568.jpg (38.94 KB, 500x666, gottagoondate.jpg)

No.1377[Reply]

Back in the day, I actually had a chance of getting a girlfriend. I remember her telling me how fugging hot her meal was, my meat was tender and she lapped it up like a scrote with an ASBO.

Then she laughed at how small it was and left me for Cliff down the road, jokes on her cause we live in a society. Not only that but I'm also a cis-blue genderfluid Puerto Rican cripple with a hook for a left hand who runs the local clown college. No clown jobs for you bich!


No.1007[Reply]

<<testing redtext
<testing bluetext
testing a heart <3
3 posts omitted. Click reply to view.

No.1359

File: 1593907639678.jpg (56.17 KB, 574x528, well_shit.jpg)


No.1364

DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DEPost too long. Click here to view the full text.

No.1368

File: 1593917675302.gif (50.51 KB, 233x263, 1379489091369.gif)


No.1373

>>1368
Oy vey fuk u mate

No.1375

>>1368
nice DESUFile: 1371971878153.jpg (38.67 KB, 330x248, store_TimHortons.jpg)

No.532[Reply]

Dear /s4s/quatch in search of the Tim Hortons,if your reading this, you have found it.

Welcome to Tim Hortons, what will it be?

No.533

Ah this is the sekrit Tim Hortons?

No.538

>>533
Yes it is.

Also nice dubs.

No.1363

File: 1593913039989.jpeg (25.24 KB, 293x427, lol.jpeg)

>>532
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

No.1372

I'll get a double double and a pack of timbits please.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
[ ajp / m / mu / s4s ] [ 〜recent〜 ]